Edebî Sanatlar

1- “Kor dudaklı kömür gözlü sevgili” dizesinde hangi edebi sanat vardır? 

A) Kinaye

B)  İstiare

C)  Teşbih

D) Telmih

E)  Tenasüp

 

  2- Aşağıdakilerin hangisinde kişileştirme yoktur? 

 

A)    Bir salyangoz güneşe masal anlatıyor

       Birkaç karınca koşuşturmada

B)    Nar ağacı menekşeyle konuşuyor

        Sokağa dökülen, nar ağacının sesi

C)    Bir kadın çamaşır asıyor balkona

        Sokak tertemiz çamaşır kokuyor

D)    Ağacın gölgesi yer değiştiriyor

        Dağ köyü, otun neşesine boğuluyor

E)     Yaz, mendilini kurutuyor kiraz dalında

        Bir çocuk, küheylanı bağlıyor nar ağacına 

 

3- Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir abartma yoktur? 

A) Uçtuk Mohaç ufkundan görünmek hevesiyle

     Canlandı o meşhur ova at kişnemesinden

B) Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer

    O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer

C) Yeleleri alevden al bir ata binmiş

    Aşıyor yüce dağları engin denizleri

D) Bir ah çeksem dağı taşı eritir

    Gözüm yaşı değirmeni yürütür

E) Yükseğinde büyük namlı karın var

   Alçağında mor sümbüllü bağın var

 

4- Kurban olam kurban olam

Beşikte yatan kuzuya

Bu beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yapılmıştır?

A) Cinas        

B) Kişileştirme          

C) Benzetme  

D) Açık istiare     

E)  Abartma                             

    

5- “Bâkî çemende hayli perişan imiş varak

Benzer ki bir şikâyeti var rûzgârdan” beytinde hangi edebî sanat belirgin olarak bulunmaktadır? 

A) Mübalağa

B)  İstifham

C)  Telmih

D) Teşbih

E)  Teşhis

  

6- Uçmakta konmadan kıyısız bir denizde ruh

Benzer mi böyle bir kuşa Tufan içinde Nuh

 

Yukarıdaki dizelerde yapılan   iki sanat, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

A) Telmih – İstiare

B)  Teşbih – Hüsn-i Talil

C)  Tevriye – Teşbih

D) Kinaye – İstiare

E)  Teşbih – Kinaye

 

7- Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar

Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar

 Yukarıdaki dizelerde görülen edebî sanat hangisidir? 

A)      Telmih

B)      Hüsn-i talil

C)      Tevriye

D)      Teşhis

E)       Cinas

 

8- “Güneş bu savaş meydanının dehşetini görmemek için ufkun arkasına gizleniyor, bulutlar artık göz yaşlarını tutamıyordu.” cümlesinde aşağıdaki edebî sanatlardan hangi ikisine yer verilmiştir?

 

I- Mecaz-ı mürsel

II- Cinas

III- Teşhis

IV- Tecahül-i arif

V- Hüsn-i talil

 

A) I-IV

B)  II-V

C)  I-III

D) II-IV

E)  III-V

 

9- “Menekşeler külahını kaldırır.” dizesindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 

A) Güzel gitti diye pınar ağladı

B) Ak kuğular sökün etti yurdundan

C) Gül budanmış dal dal olmuş

D) Kara yerde mor menekşe biter mi

E) Gözlerim kapıda kulağım seste

 

10-    “Yanaram mumlayın başdan ayaga
          Nedür bu yanmagın pâyânı yok mı”
                                              Dehhâni
Yukarıdaki şiirde bulunan edebî sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Kinaye-Tevriye 

B) Tekrir-Tezat 

C) Teşbih-İstifham 

D) Nida-İntak 

E) Cinas-Tezat

 

Cevaplar:

1- C  2- C 3- E  4- D  5- E  6- A  7- D  8-E  9- A  10- C