Divan Edebiyatı

 1-   Türk edebiyatının ilk mesnevi örneği sayılan eser hangisidir? 

A) Atabetü’l-Hakayık

B)  Divan-ı Lügati’t-Türk

C)  Kutadgu Bilig

D) Divan-ı Hikmet

E)  Risaletü’n-Nushiyye

 

 2- Divan edebiyatında didaktik şiir türü çığırını açan şairimiz kimdir? 

A) Nefi

B)  Baki

C)  Nedim

D) Fuzuli

E)  Nabi

 

 3- Aşağıdakilerin hangisi divan şiirinin belirleyici özelliklerinden değildir? 

A) Aruz vezniyle yazılmış olma.

B)  Kaside, gazel, mesnevi gibi belli nazım şekilleri ile yazılma.

C)  Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla fazlaca yüklü olma.

D) Duygu ve düşünceleri kalıplaşmış söz sanatlarıyla anlatma.

E)  Nazım biriminin genellikle dörtlük olması.

 

4- İstanbul konuşmasını şiirlerinde başarıyla uyguladı. Şiirlerinde genellikle din dışı konulara ağırlık verdi. Lâle Devri’nin yaşantısını bütün canlılığıyla eserlerinde yansıttı.

 Sözü edilen divan şairi kimdir? 

A) Şeyh Galib

B)  Nef’î

C)  Orhan Veli

D) Nedim

E)  İzzet Molla

 

 5- Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

A) Ali Şir Nevâî- Muhakemetü’l-Lugateyn

B)  Şeyh Galip- Hayrabad

C)  Şeyhi- Harname

D) Fuzulî-Şikayetname

E)  Baki- Kanuni Mersiyesi

 

6- Aşağıdakilerden hangisi Fuzûlî’nin Nişancı Celalzade’ye yazdığı ünlü mektubudur?

 

A) Münşeat

B)  Harnâme

C)  Şikâyetname

D) İskendername

E)  Garipname

 

 7- Aşağıdakilerden hangisi Nedim için söylenemez? 

A) Mahallileşme akımının önemli temsilcilerindendir.

B)  Mesnevileriyle tanınmış, hamse sahibi bir şairdir.

C)  Şarkı türünde başarılı eserler vermiştir.

D) Lâle Devri’ndeki yaşayış şiirlerine yansımıştır.

E)  İstanbul’un güzelliklerini anlatan şiirleri vardır.

 

8- Aşağıdakilerden hangisi divan nesri için söylenemez? 

A) Orta nesrin diğer adı didaktik nesirdir.

B)  Şikayetname nesir türünde yazılmış bir eserdir.

C)  Sanatlı nesirde seciler bulunur.

D) Divan nesri sade, orta ve süslü olmak üzere üçe ayrılır.

E)  Halk edebiyatında olduğu gibi divan edebiyatında da nesre önem verilmez.

 

9- XVII. yüzyıl divan edebiyatı yazarıdır. Dinî ilimler yanında matematik, astronomi gibi ilimleri tahsil etmiş; Latince ve Fransızca’yı da öğrenmiştir. Eserlerini sade bir dille yazmıştır. Keşfü’z-Zünûn ve Cihannüma en tanınmış eserleridir.

 Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sinan Paşa

B)  Kâtip Çelebi

C)  Evliya Çelebi

D) Naima

E)  Nâbî

 

10- Hüsn ü Aşk adlı eser için söylenenlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? 

A) Hüsn ü Aşk Şeyh Galip’in eseridir.

B)  Eserdeki isimler alegoriktir. (simgesel)

C)  Eserde Allah aşkı uğrunda çeşitli sıkıntılar çekilmesi gerektiği anlatılmaktadır.

D) Eserde herhangi bir tarikatının etkisi yoktur.

E) Hüsn ü Aşk mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.

 

Cevaplar:

1- C  2- E  3- E  4- D  5- B  6- C  7- B  8- A  9- B  10- D

Римо "Животные Моя первая энциклопедия" увидел ее протянутые руки, заплаканные от "Дубровский Капитанская дочка" горя и радости глаза "Спасти Каппеля Под бело-зеленым знаменем" и передал ей ребенка.

Новых записок под дверь "Искушение святого Антония" не засовывали больше.

Нефита, да, "Версальская история" ты не одобрила, но не отвергла ту "Энциклопедия массажа." битву, где всем предстояло сразиться "Гайдар Повести и рассказы" и Сет опоясал себя "Дым и зеркала" на борьбу.

Ударил новый фонтан, затем еще "Рисунок и живопись Полный курс обучения..." и еще.

В "Техника вождения автомобиля" конце, он кажется чем-то поражен.

Ага, вы все еще хороший врач, сказал он.

Появление сэра "Восставшие миры" Джорджа объясняется тем, что он устал звонить в "Фэн Шуй Загляни в свое будущее" седьмую квартиру Догадавшись, что в ней никого нет, он решил ждать "Год кота Сказочные повести" в лимузине.

Ему снилось, что он держит Великий "Огонь любви огонь разлуки" Ключ, Кольвинию, ключ от хаоса и порядка, и им отпирает небо и землю, море и "Цветные картинки Различаем цвет предметов" ветер, приказывая им обрушиться на Хай-Даджен и ее хозяина "приватбанк вклади" со всех концов света.

Билли и не заметил, "Тайная жизнь воды" когда он снова начался.

Он сумел переместиться "Шассерио" к первому часу, однако ему никак не удавалось обнаружить исходные условия, необходимые для "Пушкин. Биографическая дилогия" уточнения уравнения.

Когда Билли обернулся, Кот стал превращаться то в "Человек из очереди. Шиллинг на свечи. Исчезновение" колпак, то в рогатое существо, смотревшее на него.

Так вот, приказ ишходил от Адмиралтейштва.