Devir Özellikleri


 1. İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı

  Türkler, yerleşik hayata geçmeden önce atlı-göçebe medeniyeti denilen bir medeniyet tarzı içinde yaşamaktaydı. Adından da anlaşılacağı gibi, bu medeniyet tarzında atın önemli bir yeri vardır. At, ehil hayvanlar içinde en hızlısıdır. Türkler, ehlîleştirdikleri atlarla akıncılık yapmışlar, çiftçilikle uğraşan kavimler üzerinde üstünlük sağlamışlardır. Divânü Lûgati't-Türk'te yer alan "Kuş kanadı ile Türk atı ile." ata sözü, atın Türklerin hayatında oynadığı rolü çok güzel anlatır.

  At, eski Türklerde binek hayvanı olması yanında aynı zamanda yiyecek, içecek ve giyecek kaynağı olmuştur. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için at sürüleri besleyen Türkler, yaylak ve kışlak hayatı yaşamak zorunda kalmışlardır.

  Türkler, geçimlerini sağlamak için akıncılığı bir meslek hâline getirmişlerdir. Akıncılığın en önemli iki silâhı ok ve yaydır. Bunları kullanmakta çok usta olan Türkler, akıncılık dışında avcılık ile bu maharetlerini geliştiriyorlardı. Sonuç olarak atçılık, avcılık ve akıncılık, atlı-göçebe medeniyetinin temelini oluşturuyordu. Bu hayat tarzı, kuvvetli, cesaretli avcı ve akıncı tipini gerekli kılıyordu. Türk destanlarındaki kahramanlar, bu medeniyetin hayat anlayışını ve ideal insan tipini temsil ederler. Destan kahramanlarının hayatlarına hâkim olan ve şahsiyetlerini şekillendiren, bu medeniyet tarzının temel değerleridir. İslâmiyet öncesindeki edebî eserleri değerlendirirken, toplumun bu özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

  Genel Özellikleri

  • İslâmiyet öncesindeki Türk edebiyatı yabancı etkilerden uzak bir edebiyattır.
  • Dil, saf Türkçe olup, yabancı kelime yok denecek kadar azdır.
  • Edebiyat, atlı göçebe hayatının özelliklerini yansıtır.
  • Eserler, genellikle anonimdir; pek azının sahipleri bilinmektedir.
  • Eserlerin tamamında milletin ortak duygu ve düşünceleri hâkimdir.
  • Nazım birimi genellikle dörtlüktür. Dörtlüklerin kafiye şeması aaab şeklindedir.
  • Şiirde hece vezni ve daha çok yarım kafiye kullanılmıştır.
  • En eski eserlerde bile işlenmiş bir dil ve edebî üslûp görülür. Bu durum, bilinenlerden daha eski metinlerin olduğunu düşündürmektedir.
  • Yiğitlik, yurt ve tabiat sevgisi, büyüklere saygı, işlenen başlıca temalardır.
 2. Geçiş Dönemi

  Türkler X. yüzyılda İslâmiyeti kabul ettikten sonra Türk dili ve edebiyatında değişiklikler görülür.

  İslâmî devir Türk edebiyatının ilk ürünleri XI ve XII. yüzyıllarda ortaya çıkar. Bunlardan ilki, Karahanlı Devleti zamanında Hakaniye Türkçesi ile yazılmış olan Yusuf Has Hâcib'in Kutadgu Bilig'idir. Aynı yüzyılda yazılmış bulunan Kâşgarlı Mahmut'un Divânü Lûgati't-Türk'ü de İslâmî devir Türk edebiyatının ilk ürünlerindendir. Bu eserler arasına XIII. yüzyılın başında Yüknekli Edip Ahmet'in kaleme aldığı Atabetü'l-Hakâyık'ı da katmak gerekir.

  XII. yüzyılda Orta Asya'da Ahmet Yesevî ve Hakim Süleyman Ata, dinî-tasavvufî halk şiirinin ilk güzel örneklerini vermişlerdir.

  İlk İslâmî eserlerin meydana getirildiği bu yüzyıllarda edebiyatın her alanında bir ikilik bulunmaktadır. Bu da, geçiş döneminin bir özelliğidir.

  Genel Özellikleri

  • Türk edebiyatı bu yüzyıllarda bir geçiş dönemi yaşar. Bir yandan, eski edebiyat anlayışı sürdürülürken, öbür yandan yeni medeniyetin edebiyat anlayışına uygun eserler verilir.
  • Dilde Arapça ve Farsça kelimeler görülür.
  • Uygur alfabesi yanında, Arap alfabesi de kullanılır.
  • Şiirlerde, hem millî nazım birimi olan dörtlük, hem de yeni şiirin nazım birimi olan beyit kullanılmıştır.
  • Hece vezni ile birlikte aruz veznine yer verilmiştir.
 3. Halk Edebiyatı

  Genel Özellikleri

  • Âşık edebiyatı şiir ağırlıklı bir edebiyattır.
  • Âşık veya saz şairi denilen sanatçılar tarafından daima müzik eşliğinde söylenir.
  • Âşıklar, bu edebiyatın mensur kısmını oluşturan halk hikâyelerinin oluşumu, gelişimi ve aktarılmasında da önemli rol oynarlar.
  • Şiirde nazım birimi dörtlüktür.
  • Koşma, semâî gibi nazım şekilleri ile güzelleme, koçaklama, ağıt ve taşlama türlerinde şiirler yazılmıştır.
  • Yaygın olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.
  • Klâsik edebiyatın etkisiyle, aruz ölçüsü ve beyitlerden oluşan divan, kalenderî gibi nazım şekilleri de kullanılmıştır.
  • Âşık edebiyatı doğaçlamaya (irtical) dayanır. Âşıklar, eserlerini bir ön hazırlık olmaksızın, doğrudan sözlü olarak meydana getirirler.
  • Söylendikleri, yaşatıldıkları devir ve çevrenin yaygın Türkçesi kullanılmıştır.
  • Dinî-tasavvufî edebiyatın etkisinde kalmıştır.

он всегда намеренно в конце концов начинал себя "Съедобная планета ключ"пародировать.

Это также не казалось и смирением.

Джек "Скачать учебник по статистики"в сотый раз повторил себе, что для смертных этим все и "Бесплатные игры скачать на sony ericsson"начинается, и заканчивается, в то время как подобные ему не могут желать ничего лучше и лицо Джека озарила злая улыбка.

Одни только пятна не заставили бы меня думать, что произошло именно это.

Внимательно рассмотрел изображения солнца и луны во "Скачать игру sniper elite торрент"всех их фазах, нарисованные на циферблате.

Он питал отвращение к насилию, и ему казалось, что в данной ситуации он действует самым пристойным образом, тогда как "Скачать гонки для пк"я просто дождался бы благоприятного момента и пристрелил бы этого парня.

Она расстегнула блузку, и он видел "Двустороннее вязание на спицах" какой у нее "Удивительные машины" рисунок на черном нижнем белье.

Когда Хью проснулся, тени заметно "Соловьев СС Кн.10" удлинились.

Три слепяще-белых огненных иглы "Мастер и Маргарита Белая гвардия" пронзают тварь, и она отступает к экватору.

Но "Последний бой комбата" сейчас мы не знаем наверняка, находится ли сам Джелерак в Замке.

В день, "Самый младший лейтенант Корректировщик истории" когда я выписалась из Эшфорда, у "Создай свой шедевр Искусство для детей" меня было необычное ощущение, что все "Бессмертие" эти машины собираются по какой-то "Маяковский Стихотворения и поэмы" особой, непонятной мне причине.

Уверяю вас, многие в Альма Матер предпочли бы, "30 интервью. Могутин" чтобы Лайонел Грин получил домашнее образование.

Он вспомнил свой "Сны накануне Последняя любовь Эйнштейна" первый танец с девушкой "Лавандовое утро" на таком празднике.

Они снова засекли ее "Атлант расправил плечи" вечером, кружа по огромному пространству и "Русский язык 5кл учеб. для общеобразоват. учреждений" осторожно подкрадываясь.

Он откатывается с пути копыт, пытается подняться, "Иллюзия убийства." но кулак снова размашисто бьет его.

x x x "Скажи грусти нет Мудрость жизни остроумные мысли на каждый день" Транто почувствовал приближение приступа, когда "Туристская карта Золотое кольцо России. Масштаб 1:400 000 (в 1 см 4 км)" руководил работой прогов в лесу "АПК РФ" неподалеку от деревушки.

Все глаза в "Лесная принцесса Сказки" храме вдруг оказываются обращенными на "сравнение ставок по вкладам" них.

Поменять частоту, и они застынут там навсегда.