Güneydoğu'dan Öyküler (Hakan Evrensel)

GÜNEYDOĞU'DAN ÖYKÜLER

Hakan EVRENSEL
Ümit YayıncılıkKİTABIN YAZARI HAKKINDA BİLGİ:
Hakan Evrensel askerlik mesleğini seçmesini sebebini şöyle açıklar: “Yapa-cağım mesleğin en zoru olmasını seçmemden sonra, mademki en zorunu seçtim o za-man piyade olayım.” der veGünüydoğu’ya görevi gereği ve kendisinin de çok büyük isteğiyle yollanır. Emekliye ayrılmasını mütakip, gazeteciliğe başlar ve başın-dan geçen acı tecrübeleri yazmaya koyulur.

KİTABIN ÖZETİ :

GÜNEYDOĞU
Adından da anlşılacağı üzere Kitabın bu bölümünde Güneydoğu Anadolu böl-gesinde görev yapan bir subayla yapılan söyleşi anlatılmaktadır. Bu söyleşide ismi geçmeyen subay anılarını anlatırken belkide bütün söyleşi boyunca anlatıl-mak isteneni bir cümle ile özetlemektedir. Cümlesinde "ÇATIŞMA BİR ADAMIN BAŞININ ÜSTÜNDEN MERMİ GEÇMESİ DEMEKTİR." Sözü ile çatışmanın ehemmiyetini diğer bir cümlesinde ise "BELKİ ANLATABİLİRİM AMA TAHAYYÜL EDEMEZSİNİZ. BUNDA SİZİN YA DA BENİM SUÇUM YOK. YAŞAMAYAN BİLMEZ."Sözleri ile de oradaki çalışma kuralları-nı, moral durumunu bütün bunları da içine alan askerlik sanatının gerçeklerini özetlemektedir.
Yazara askerler hakkında neler söyleyebileceği sorulduğunda şunları söyle-mektedir. "Her halde dünyanın hiçbir ordusunda askere giden adamı düğüne gider gibi davul ve zurna ile uğurlamazlar. Bakın; bize gelen çocukların çoğunun elle-ri kınalıdır. Bunun sebebi ise şudur; Anadoluda kına üç şeye yakılır; Allah'a kurban olsun diye koyuna, kocasına kurban olsun diye geline ve vatana kurbana olsun diye askere giden gençlere..."
ÇİFT ÇORAP
Bu bölümde Güneydoğuda görev yapan askeri birliklerden her hangi birinde bir
timin yanında bulunan herkesin sevdiği, tim içerisinde maskot haline gelen bir köpeğin yaptıkları anlatılmaktadır. Köpek dört ayağının patilerinin beyazlığı yüzünden çift çorap adını almıştır. Köpek, herhangi bir eğitim almamasına rağmen birlikle beraber operasyona gider, operasyon-larda bir ciddiyet içerisinde as-kerlerin en önünde ve sessizce hareket ederdi. Bir dereden geçmek gerektiğinde önce çift çorap geçer o kısa bir araştırmadan sonra en sığ yerini bulur, timler de onun geçtiği yerden giderdi. Gece baskınlarına karşı nöbetçileri uyarır, yap-tığı hareketlerle sanki tehlikenin yakınında olduğunu haber verirdi.
TIRMANMA
Tim komutanı 5-6 saatlik mesafedeki bir tepede bulunan birliğe telsiz jene-ratörlerini çalıştırabilmek için mazot ve orada bulunan personele erzak götür-mekle görevlidir. Birliğin önünde yürürken köy korucusu mazot tenekesini taşıyan eşek, erzak taşıyan katırlar bulunmaktadır. Birliğini birerli kol halinde ve birbiri arkasından el yardımı ile ve sırt çantalarından tutunarak intikal ettir-meye çalışmaktadır. İntikal esnasında eşek 20-30 m.lik bir yardan aşağı yuvarla-nır, eşek orada ölür. Eşeğin taşıdığı mazot tenekelerini yardan yukarı orada ha-zır bulunan korucu ve erler tarafından sırtlanarak yukarı çıkartılması ve görev yerine götürülmesi anlatılmaktadır.
ANIT
Kitapta hiçbir birliğin, karakolun, köyün, mezranın, kişilerin isim ve sıfa-tı verilmemektedir. Bahse konu olan karakolda baskın esnasında bir er karakolun önünde bir kaya parçası üzerinde şehit olmuştur. Birlik personeli o taşı oradan alarak altına başka taşlarla doldurup bir anıt haline getirmişler, üzerine kır-mızı boyalarla Türk bayrağı şeklinde resim yapmışlardır. Anıtı yapanda Erzurumlu dadaş bir askerdir. Anıtı yaparken hiç konuşmamış, hep bir şeyler mırıldanmış-tır. Personelin moral ve motivasyonunu düzeltmek için anıt bir merasim töreniyle açılmıştır. Açılış gününü takip eden birkaç gün içinde anıtı yapan, yaparken de hiç gülmeyen dadaşın bu anıtın yanında şehit düştüğü ve birlik komutanının bir daha hiç anıt yaptırmadığı anlatılmaktadır.
GÖREV
Bu bölümde bir tim komutanının timini göreve hazırlarken nelere dikkat etti-ği anlatılmaktadır. Birlik komutanı birliğini motive edebilmek için en önde ve tüm zorluklara rağmen yağmur çamur, sıcak soğuk, gece gündüz demeden teçhizatını kuşanarak PKK'ya ve doğa şartlarına karşı verdiği mücadele anlatılmaktadır. Bir-liğini hazırlarken personelin üzerindeki mataraların plastikten ses yapmayan malzemeden olmasına, personel üzerindeki künye, kimlik vb. malzemelerin terö-ristlerin eline geçtiğinde aleyhimize kullanabileceği her hangi bir belgenin da-hi olmaması gerektiğine dikkat ederek birliğe görev emrini verir ve ilk adımını attığında kaç kişiyle göreve çıkıp kaç kişiyle geri dönebileceğini düşünmekten kendisini alamadığı anlatılmaktadır.
AYAKLAR
Bu bölümde bir askerin en önemli organının ayakları olduğu anlatılmaktadır. Bütün operasyonlarda insanları taşıyan tek organdır. Onlar için silahtan bile önemlidir. Çünkü ayaklar olmasa hiçbir yere intikal edilemez, hiçbir intikalden de geri dönülemez. Bu bölümde istihkak olarak dağıtılan askeri botların nedenli sorun yarattığı ince bir mizahla anlatılmaktadır. Yabancı ülkelerde üretilen ba-zı botların nedenli sağlam oldukları, anti personel mayınlardan bile ayakları koruyabildiği, kendilerinde de bu vb. teçhizatın olmasının faydalı olacağı anla-tılmaktadır.
MAYIN
Bu bölümde anlatılan, operasyon esnasında Kuzey Irak sınırındaki yamaç üze-rinde birlik hareket halinde iken bir erin anti personel mayınına basarak aya-ğından yaralanması anlatılmaktadır. Ayrıca yaralı askeri almaya gelen helikopter pilotunun yoğun ateşe maruz kalmasına rağmen bir kaya parçasının üzerine inmeye çalışması birlik komutanına yaralıyı almadan oradan havalanmayacağını, tim komu-tanı ve askerlerin yoğun ateşe karşı yaralı askeri helikoptere taşımaları , he-likopterin mayınlı bölgede inecek yeri olmadığı için askeri kollarından sallaya-rak helikopterin içine atmaları ve yaralı askerin ayak parmaklarındaki tarak ke-miğinden yaralanmasına rağmen damarlarında oluşan hava baloncuğunun kalbine u-laşması sonucu Şehit olması anlatılmaktadır.
ÇATIŞMA
Bu bölümde yeri ve bölgesi belirtilmeyen bir yerde PKK'lı teröristler ile girilen bir çatışma anı anlatılmaktadır. Bir tepede teröristlerle sıcak temas sağlanmış, teröristler birliklerin üzerine RPG-7 roketatar ve kalaşnikof tüfek-leriyle ateş ettiği, Mehmetçikte ellerinde bulunan G-3 piyade tüfeği ile gelen ateşe karşılık verdiği, bu esnada F-16 uçakları ve COBRA helikopterlerinin böl-geye ulaştıklarının görüldüğü, F-16 uçakların attığı bombalar sıcak temasta çok yakında bulunan birliği de ses ve blanst etkisiyle etkilediği, hatta atılan bom-badan sonra oluşan toz bulutunun mantar şeklini aldığını ve toz bulutunun dağıl-masının yarım saat sürdüğünü bunun da teröristleri gözden kaçırmaya sebep oldu-ğunu, bu esnada mevzide bulunan iki erin Kanas silahı ile ağır yaralandığını, bunları gören iki er onları geriye çekebilmek için sürünerek yaralı askerlerin bulunduğu tepeye ulaşmak istediği, teröristler tekrar Kanasla ateş ederek bu iki eri de vurduğu anlatılmaktadır. Ayrıca genç bir subay memleketine izine gider. İzninin ikinci gününde eşiyle birlikte Ankara Kızılay meydanında dolaşan genç subay bir anda patlama sesiyleyere atlar. Yattığı yerden bu sesin havan mı roket mi, havanın ve roketin ilk patlama anımı yoksa düştüğü anımı diye düşünürken baş ucunda dizleri üzerine çökük omuzundan kendisini şefkatle ve göz yaşları içinde kaldırmaya çalışan eşini görür ve o an patlamanın bir araba egzosunun sesi oldu-ğunu anlar.


TÖREN
Bir Tabur Komutanının Şehit olan bir askerinin cenazesini memleketine ötürüp ailesine teslim etmesi için genç bir subaya emir vermesi ve bu subay'ın bu zor görevi kendisine vermemesi için tabur komutanını ikna etmeye çalışması, kendisi-ni en ağır görevlere hatta tek başına operasyona bile gitmeye razı olduğunu söy-ler. Ancak emri alır ve şehit er'in cenazesini alarak yola çıkar. Bu
görevin zor da olsa yerine getirildiği anlatılmaktadır.

YER VE KİŞİLERİN TAHLİLİ:

Kitabın büyük çoğunluğu Güneydoğu’da geçiyor. Daha çok bu bölgenin coğrafi yapısının bir ekisi olarak yazarımızın asker olması nedeniyle olaylar arazide cereyan ediyor. Dağlar, tepeler, karakollardan bir de bakmışınız ki kendinizi Ankara’nın göbeğinde buluvermişiniz. Büyük oranda çatışmalar içeren kitap insanı oralara götürmekle kalmıyor, aynı zamanda insanı buralardan soğutuyor.
Kişiler kendi birliğine ait olan insanlar, ancak az da olsa sivil insanlar ve teröristlerden de bahsedilmiş. Onların fiziki ve ruhsal durumunu çok iyi a-çıklayan yazarımız genelde bu kişilerin ruhsal potresinde başarılı.

KİTABIN ANAFİKRİ VE DÜŞÜNCELERİM

Kitap ülkemizin başlıca sorunlarından birine bizim göremediğimiz açıdan bakmış. Çoğulukla insanın gözlreini dolduracak nitelikteki kitabımız, yazım dili veye akıcılığı açısından çok iyi düzeyde değil. Ancak yazar bunu yazarken bu a-maçta olmadığı da belli. Kitabı ilk aldığımda gelen tepkilere göre de kitaptan etkileneceğim açıktı. Zaten bu kitabı okuyanların da bu kitabı sanatsal niteliği açısından okumadığı biliniyor. Özllikle de gelezek için hazırlanan subaylar ola-rak bizlere hayata hazırlanmamızın önemini kavratabilecek kadar önemli bir yapıt.

Через несколько секунд я "Контакт для телефонов скачать"заснул.

Таков был и маркитант форта Кинг.

Ты говоришь, "Скачать ремиксы 80 х скачать"Джек, что идешь прямо "The sims 2 emmanuelle скачать"из индейского лагеря.

Разговор носил вполне непринужденный характер, "потребительский кредит форум"как будто все "автокредит на новый автомобиль"они были молодыми лейтенантами.

Когда они снова "Скачать сказки мр3"выехали в прерию, Морис направился со своей спутницей "Музыка нон стоп скачать"к месту пикника самой короткой дорогой.

Я "Мафия на русских машинах мафия 2 скачать"коробейник, с позволения вашей "Портфолио для девочке скачать"милости, ответил непрошеный гость коренастый, невысокого роста простолюдин, по внешности "2 2 zip скачать"действительно похожий на коробейника, каких на Шетлендских островах называют джаггерами.